بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 فارغ التحصیل دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره زمانی 1392-1371 می‌باشد. برای این منظور ابتدا بر مبنای معیارهای ارائه شده توسط هافبائر تحریم‌ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی شده و بصورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر سهم تجارت ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی پانلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برآورد مدل در این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست، مدل تحقیق برای کلیه کشورهای طرف تجاری با ایران برآورد گردیده است که نتایج نشان دهنده این است که تحریم‌های اقتصادی قوی نه تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، کشورهای مورد بررسی در تحقیق با استفاده از روند سهم تجارت ایران با آن‌ها به دو گروه، کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران(کشورهای گروه اول) و کشورهایی با روند تجارت صعودی با ایران(کشورهای گروه دوم) تقسیم شده و نتایج برآورد مدل برای دو گروه مختلف کشورها حاکی از این است که با اجرای تحریم‌های اقتصادی قوی تجارت ایران با کشورهای گروه اول نیز هم در دوره اجرای تحریم هم دوره بعد از تحریم کاهش پیدا کرده و تجارت با کشورهای گروه دوم تنها در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Sanctions on Composition of Major Trade Partners of Iran (1992-2013)

نویسندگان [English]

 • Alireza kazerooni 1
 • Hossein Asgharpour 1
 • avin khezri 2
1 University of tabriz
2 university of tabriz
چکیده [English]

The main purpose of this study is to assess the impact of economic sanctions on composition of major trade partners of Iran (1992-2013). For this purpose, sanctions have been divided in to limited, moderate and extensive sanctions based on the scales provided by Hufbauer and compiled two dummy variables in the model, Then the impact of this dummy variables along with other variables in the model's share of trade with partners have estimated by Panel data analysis. The model structure this study consists of two stages. At first, the model was estimated for all foreign trade partners. The results showed that extensive economic sanctions not only in current period but also in post-sanctions period has reduced Iran’s trade share with the trading partners. Second, to analyze the sensitivity of the model estimation results, all selected countries were divided into two groups; declining trade with Iran, ascending trade with Iran countries by using Iranian trade share with them. The results showed that extensive economic sanctions not only in current period but also in post-sanction period have reduced Iran trade with the first group on the other hand the trade with second sub-group countries has reduced in the period of sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sanction
 • Trade
 • Panel Cointegration
 • Iran
 • اژدری، سرور؛ حسین زاده، مجتبی (1392)؛ " بررسی تحریم اقتصادی ایران با نگاهی به تجارت خارجی " ، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 • بقالیان، محبوبه؛ آماده، حمید؛ علیزاده، امیر خادم (1393)؛ "تأثیر تحریم­های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران " ، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 • بهروزی فر، مرتضی (1383)؛ "اثر تحریم­های یک­جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی " ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره33، صص 239-195.
 • ضیائی بیگدلی، محمد تقی؛ غلامی، الهام ؛ طهماسبی بلداجی، فرهاد (1392)؛ "بررسی اثر تحریم­های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه" ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی(رویکرد اسلامی- ایرانی)، سال سیزدهم، شماره48، صص119-109.
 • عزیز نژاد، صمد؛ سید نورانی، محمد رضا (1389)؛ "بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی " ، مجلس و پزوهش، سال شانزدهم، شماره61، صص 210-165.
 •   فدائی، مهدی؛ درخشان، مرتضی(1394)؛ "تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم­های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران " ، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره18، صص 132-113.
 • گمرک جمهوری اسلامی ایران؛  "داده­های تجارت خارجی " ، سال­های مختلف
 • نهاوندیان، محمد؛ لطفی، محمد ؛ رهبر، فرهاد (1390)؛ "جابجایی شرکای تجاری به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی تحریم­های اقتصادی " ، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دوره1، شماره4، صص181-159.

.

 • Caruso, Raul (2003), “The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An empirical analysis “,Peace Science and Public Policy, Vol. 9, No. 2.
 • Chan, Steve, Drury, A. Cooper (2000), “SANCTION AS ECONOMIC STATECRAFT: THEORY AND PRACTICE “, Palgrave Macmillan.
 • Charumbira, M (2008), “Applying the Gravity Model to Trade Flow in Country under Sanctions: Case of zimbawe (1998- 2006) “, department of political and administration, redeemers university, Nigeria.
 • Doxey, Margaret. P (1980), “ECONOMIC SANCTIONS AND INTERNATIONAL ENFORCEMENT “, 2nd ed, London : Macmillan.
 • Evenett, Simon (2002), “The Impact of Economic Sanctions South African Exports “, Scottish Journal of Political Economy, Vol.49, No.5, PP. 557-573.
 • Eyler, R (2007), “ECONOMIC SANCTIONS :INTERNATIONAL POLICY AND POLITICAL ECONOMY AT WORK “, Palgrave Macmillan.
 • Francel, Jeffrey A, Rose, Andrew K (1996), “A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion Within and Between Countries “, Journal of International Economics, Vol.40, No.1, PP.209-224.
 • Galtung, Johan (1967), “On The Effects of International Economic Sanctions: With example from the case Rhodesia “, World Politics, vol.19, no.3, pp. 378-416.
 • Golliard, Mélanie Marilyne (2013), “Economic Sanctions: Embargo on Stage, Theory and Empirical Evidence, University of Tampere.
 • Hafner-Burton, Emilie M, Montgomery, Alexander H (2008), “Power or Plenty: How Do International Trade Institutions Affect Economic Sanctions? “, Journal of Conflict Resolution, vol.52 , No. 2, 213-242.
 • Haidar, J. I (2014), “Sanctions and Trade Diversion: Exporter-level Evidence from Iran “, In ERF Annual Conference: Economic Development and Social Justice.
 • http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
 • Hufbauer, Gary Clyde, Elliott, Kimberly Ann,Cyrus, Tess & Winston, Elizabeth (1997), “US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and Wages “, Institute for International Economics, Vol.?, No.3.
 • Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. schott, Elliott, Kimberly Ann & Oegg Barbara, (2007), “Economic Sanctions Reconsidered “, 3rd Edition, Institute for International Economics, Washington DC.
 • Hufbauer, Gary Clyde, Oegg, Barbara (2003), “The Impact of Economic Sanctions on US Trade: Andrew Rose’s Gravity Model , International Economics Policy Briefs, Vol.?, No. 3-4.
 • Kaempfer, william H, Lowenberg, Anton D (1988), “Determinants of the Economic and Political Effects of Trade Sanctions, International Studies Quarterly, vol.56, no.4,  pp.167-172.
 • Kaempfer, william H, Lowenberg, Anton D (1999), “Unilateral Versus Multilateral International Sanctions:A Public Choice Perspective “, International Studies Quarterly, Vol.43, No.1, pp.37-58
 • Katzman, Kenneth (2015), “ Iran Sanctions “,Congressional Research Service
 • Kozhanov, Nikolay A (2011), “U.S. Economic Sanctions against Iran: Undermined by External Factors “, Middle East Policy Council, vol. 18, No. 3, PP.144-160.
 • Lavi, M (2011), Do sanctions work? A look at Iran and Iranian oil production, Leonard N. Stern School of Business New York University,Vol.?, No.?,pp.1-28.
 • Linderman, M . Shour, R. Chisholm, A (2007), “International Trade Sanctions against Iran an Overview “, international law firm.
 • Torbat, Akbar E (2005), “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran “, World Economy, Vol.28, No.3, pp.407-434.
 • www.cepii.fr/bdd.

www.imf/external/data.htm