مبانی نظری مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

چکیده

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست‌محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت‌وگاز، حمل‌ونقل و جابه‌جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت‌وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست‌محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می‌شود. مسئولیت فوق می‌تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده‌کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت‌وگاز است. مقاله حاضر می‌کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین‌المللی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoritical Bases of the Liability of Sea Oil Pollution

نویسنده [English]

  • farokh javandehjananlo
چکیده [English]

Sustainable oil and gas resources development requires proper managing of environment during their exploration and production, off-shore operations and transportation. The consequence of improper management in oil and gas exploration, development, production and transportation can be leakage of oil and gas in seas, and may lead to damage and therefore liability. This liability may be brought up in form of prevention, compensation or otherwise, in the form of polluter's civil liability. Theoretical bases of this liability are the major topics in the petroleum law. This article intends to analyze theoritical bases of this liability in the domestic law and intermational instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Pollution / Civil Liability / Prevention / Negligence / Danger
رئیسی، لیلا (1390)؛  «بررسی تحولات مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست‌محیطی»، بینا، بیتا.
عزیزاله فهیمی و علی مشهدی (1390)؛  «فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست‌محیطی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، ش 1، ص 324.
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی.
قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005 انگلستان.
کاتوزیان، ناصر (تابستان 1387)؛ فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش 2.
کاتوزیان، ناصر (1391)؛ الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.
کاتوزیان، ناصر (1390)؛ الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم.
کنوانسیون بین‌المللی ایجاد یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی.
کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (1990).
کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای جبران آلودگی نفت سوخت کشتی (2001).
کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی و نواحی ساحلی (1978).
کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مصوب (1969).
موسوی، فضل‌الله (1380)؛ کتاب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، تهران، نشر میزان.
Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 1980.
Financial Liability (2011); “Environmental Regulation of Offshore (E&P), Anwuli Irene Ofuani, 7/2 Law”, Environment and Development Journal.
Jones,  Clifford  (2010 ); The 2010 Gulf Coast Oil Spill, Publishing ApS.
Lyons, Youna (August 2011); Offshore Oil and Gas in the SCS and the Protection of the Marine Environment (Part 2), Legal and Governance Framework,  Centre & for & International & Law & OG in SCS/Part 2 31.
“Towards an International Regulation of Offshore Oil Exploitation” (March 2012), Report of IDDRI’s Workshop.