بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق تجارت بین‌الملل، دانشیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری

2 دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن‌ها را تشکیل می‌دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به‌عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن‌ها می‌پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن‌ها بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of Separation Description in Commercial Documents with Independent Principle in the Letters of Credit

نویسندگان [English]

  • homayon mafi 1
  • raziyeh abdolsamadi 2
1
2
چکیده [English]

Commercial documents in opposition to civil documents whose credit is dependent on the validity of legal relation have principally an independent existence from the transactions and basic relations and are dependent on theirselves. On this basis, the credit and commercial documents values are separate from the basic relations that are the cause of their creation. The separation character of commercial documents is applicable on the separation of legal relation causing the document issuance from the legal relations resulting from the document issuance. The effect of separation of commercial documents is the immunity of these documents from the objection relating to the nullity, invalidity, recession of legal action against the holder of commercial document. The letter of credits as the same of commercial documents are an independent negotiable documents from the basic agreements or other agreements that are the basis of issuing the letter of credit. In these cases, the issuing bank with withdrawal of invoking to objections against the main debtor is responsible for the payment of money against the beneficiary. The present article with distinction of the separation character and independent principle of letter of credit seek to analyze their exceptions by considering their similarities and differences and to review the effect process of objections on each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation / Character / Independence / Letter of Credit / Objections / Exceptions
آبادی، کمال‌اله (1377)؛ «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره دهم و یازدهم، صص 7 -25.
اخلاقی، بهروز (1377)؛ «بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی»، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره اول، پائیز، صص 65 -99.
اسکینی، ربیعا (1378)؛ حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
اشمیتوف، کلایو. ام. (1378)؛ حقوق تجارت بین‌الملل، جلد دوم، چاپ اول. ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت.
جنیدی، لعیا، شریعتی‌نسب، صادق (1392)؛ «وصف تجریدی در حقوق ایران، با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، ش 1، صص 1-16.
روانان، علی (1386 )؛ «بررسی تطبیقی دارنده چک با حسن‌نیت و بدون حسن‌نیت در قوانین دنیا»، اندیشه‌های اسلامی، ش 1 (سال اول)، صص 1-20.
صفائی، حسین، قاسم‌زاده، سید مرتضی (1378)، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
صقری، محمد (1380)، حقوق بازرگانی: اسناد (برات، سفته و قبض انبار عمومی)، جلد اول، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
عبدالملکی، مهدی (1389)، «اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، سال 74، ش 69، صص 117-155.
کاشانی، محمود (1377)؛ ضمانتنامه بانکی، چاپ اول،  انتشارات مؤسسه عالی بانکداری.
کاویانی، کورش (1383)؛ حقوق اسناد تجارتی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
لنگریج، رینهارد (1388)؛ اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ اول،  ترجمه سعید حسنی، تهران، انتشارات میزان.
مافی، همایون، فلاح، مهدی (1392)؛ «خصیصه‌های اسنادی و ضمانتی اعتبار اسنادی تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، ش 2 (پیاپی 80 )، صص 143-155.
مافی، همایون، رحمانی، مهدی (1392)، «ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تعالی حقوق، سال پنجم، ش 5، صص 31 -54.
 مسعودی، بابک (1379 )؛ «اصول حاکم بر اسناد تجاری»، مجله کانون وکلا، ش 171، صص 101-131.
Chae, Dong-heon (1998); “Letters of Credit and the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits: The Negotiating Bank and the Fraud Rule in Korea Supreme Court Case”, Florida Journal of International Law, Vol. 12.
Corne, Charmian Wang (2003); “Rethinking the Law of Letters of Credit”, A Thesis Submitted in Fulfillment of the Doctor of Juridical Studies, University of Sydney.
Crawford, Henry Paine (1956 to 1956); “Practical Use of Documentary Credit”, Tulane Law Review, vol. XXX.
Dolan, John F. (2007); “The Law of Letters of Credit: Commercial and Standby Credits”, Wayne State University Law School Legal Studies Research Paper Series, 4th edition.
Dolan. John F. (1999); “A Study of Subrogation Mostly in Letter of Credit and other Abstract Obligation Transactions”, 64 Missouri Law Review, Fall.
Fredericks, Eesa, and Neels, Jan L. (2003); “The Proper Law of a Documentary Letter of Credit (Part 1)”, South African Mercantile Law Journal (SA Merc LJ), vol. 15, no. 1.
Gillies, Peter; Moens, Gabriël (1998); International Trade and Business: Law, Policy and Ethics, Cavendish Publishing.
Hsu, Chung-Hsin (2006); “The Independence of Demand Guarantees Performance Bonds and Standby Letters of Credit”, National Taiwan University Law Review, no. 1 (2).
Mann, Ronald J. (1997); “Searching for Negotiability in Payment and Credit Systems”, UCLA Law Review, vol. 44.
McCurdy, William E. (1992); “Commercial Letters of Credit (Concluded)”, Harvard Law Review, vol. 35, no. 6.
Murray, Carole; Holloway, David; Timson-Hunt, Daren (2007); Schmitihoff’s Export Trade, The Law and Practice of International Trade, Eleventh Edition, Sweet & Maxwell.
Murray, Daniel E. (1993); “Letters of Credit and Forged and Altered Documents: Some Deterrent Suggestions”, Commercial Law Journal, vol. 98.
Stern, Michael (1985); “The Independence Rule in Standby Letters of Credit”, University of Chicago Law Review, vol. 52.
Summers, Robert (2002); “White, James”, Uniform Commercial Code, vol. 1, West Group.
The American Law Institute (2007); “National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”, Official Text and Comments.
Xiang,Gao (2001); “The Identity of the Fraudulent Party under the Fraud Rule in the Law of Letters of Credit”, UNSW Law Journal, vol. 24 (1).
Zhang, Ruiqiao (2009); “A Comparative Study of the Fraud Exception Rule of Letters of Credit: Proposed Amendments to the Chinese Credit System”, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Degree of Master of Laws (LL.M.), McGill University, Montreal, Faculty of Law.
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid=752468
http://www.isfahanportal.ir/web/economy/85:jessionid=31
http://iranway.com/fa/rail-ghanon