بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی،‌دانشکده کشاورزی،‌دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،‌دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تغییرات نرخ ارز بر سیاست‌ها و استراتژی‌های قیمت‌گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین‌المللی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت‌گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش‌های پیشرفته و پویای داده‌های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل‌های خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده‌اند. افزون بر این، در چارچوب داده‌های تابلویی از روش گارچ‌نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد در کوتاه‌مدت درجه قیمت‌گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده‌ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سیاست قیمت‌گذاری سود ـ سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار است. همچنین، براساس نتایج روابط بلندمدت، تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش‌ناپذیر بوده و با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Pricing Strategies of Iranian Exporters in International Markets (Dynamic Panel Data Approach)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghorbani 1
  • amirhossein tohidi 2
چکیده [English]

Variations of exchange rates play an important role on the policies and pricing strategies of Iranian exporters in international markets. Therefore, for the total sample of 48 market destinations during the period 1992-2012, assessment of the degree of pricing to market is the main purpose of this study. In order to determine factors affecting the Iranian export price, we use advanced dynamic panel data methods (such as pooled mean group, the system generalized method of moments and the dynamic fixed effects) that are distinguishing features of this study relative to prior works, based on the autoregressive distributed lag and error correction model. In addition, to determine the effect of the exchange rates uncertainty on Iranian export price, we use the exponential GARCH in the context of panel data. Using the mentioned three methods, the results of this study in the short term showed that the degree of pricing to market is the range between 0/46 and 0/94, and therefore, we can conclude that contribution-profit pricing strategy is established in Iran's export markets. Also, the results in the long term showed that the export demand in importing countries is price inelastic. According to research findings, it is concluded that the policy of devaluation of the national currency will have little effect on increase of Iran's exports and improve the balance of trade in the short- and long-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing to Market / Contribution-Profit Pricing / Exchange Rates Uncertainty
کازرونی، علیرضا، بهزاد سلمانی و مجید فشاری (1391)؛ «تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)»، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، ش 2، صص 114-85.
An, L. and Wang, J. (2012); “Exchange Rate Pass-Through: Evidence Based on Vector Auto Regression with Sign Restrictions”, Open Economies Review, vol.23, issu.2, pp.359-380.
Arellano, M. and Bover, O. (1995); “Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Component Models”, Journal of Econometrics, vol.68, issu.1, pp.29-51.
Asteriou, M. and Hall, S.G. (2007); Applied Econometrics: A Modern Approach, 2nd Edition, New York: Palgrave Hampshire.
Athukorala, P. and Menon, J. (1994); “Pricing to Market Behavior and Exchange Rate Pass-Through in Japanese Exports”, The Economic Journal, vol.104, issu.423, pp.271-281.
Baltagi, B.H., Griffin, J.M. and Xiong, W. (2000); “To Pool or Not to Pool: Homogeneous versus Heterogeneous Estimators Applied to Cigarette Demand”, The Review of Economics and Statistics, vol.82, issu.1, pp.117-126.
Blundell, R. and Bond, S. (1998); “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, vol.87, issu.1, pp.115-143.
Cao, S., Dong, W., and Tomlin, B. (2015); “Pricing-to-Market, Currency Invoicing and Exchange Rate Pass-Through to Producer Prices”, Journal of International Money and Finance, no.58, pp.128-149.
Carew, R. (2000); “Pricing to Market Behavior: Evidence from Selected Canadian and U.S. Agri-Food Exports”, Journal of Agricultural and Resource Economics, vol.25, issu.2, pp.578-595.
Ceglowski, J. (2010); “Has Pass-Through to Export Prices Risen? Evidence for Japan”, Journal of the Japanese and International Economies, vol.24, issu.1, pp.86-98.
Cheung, F. K. Lee, M. L. and Wu, Y. (1997); “Endogenous Export Prices and the Taiwan-US Trade Imbalance”, Applied Economics, vol.29, issu.1, pp.23-31.
Clark, T. Kotabe, M. and Rajaratnam, D. (1999); “Exchange Rate Pass-Through and International Pricing Strategy: A Conceptual Framework and Research Propositions”, Journal of International Business Studies, 30 (2): 249-268.
Dunn, R.M. (1970); “Flexible Exchange Rates and Oligopoly Pricing: A Study of Canadian Markets”, Journal of Political Economy, vol.78, issu.1, pp.140-151.
Fitzgerald, D., & Haller, S. (2014); “Pricing-to-Market: Evidence from Plant-Level Prices”, The Review of Economic Studies, vol.81, issu.2, pp.761-786.
Frenquelli, C. (2006); “Pricing-to-Market and Exchange Rate Dynamics: A Primer”, Rivista di politica economica, vol.96, issu.11-12, pp.105-144.
Ghosh, A. and Rajan, R. S. (2007a); “A Comparative Analysis of Export Price Pass-through in Three Open Asian Economies: Korea, Singapore and Thailand”, Global Economic Review, vol.36, issu.3, pp. 287-299.
Ghosh, A. and Rajan, R. S. (2007b); “A Survey of Exchange Rate Pass-Through in Asia”, Asian-Pacific Economic Literature, vol.21, issu.2, pp.13-28.
Griffith, G. and Mullen, J. (2002); “Pricing-to-Market in NSW Rice Export Markets”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol.45, issu.3, pp.323-334.
Kang, S. and Wang, Y. (2003); “Fear of Floating: Exchange Rate Pass-Through in East Asia”, Working Paper No. 03-06, Korea Institute for International Economic Policy, Seoul.
Kim, M., Cho, G. and Koo, W.W. (2003); “Exchange Rate Pass-Through and Its Relation to Market Power: Reinterpretation of the Degree of Exchange Rate Pass-Through”, American Agricultural Economics Association, Annual meeting, July 27-30, Montreal, Canada.
Krugman, P.R. (1987); Pricing to Market When the Exchange Rate Changes, in Real Financial Linkages among Open Economies. Eds: Arndt, S.W. and Richardson J.D. Cambridge: MIT Press.
Lavoie, N. and Liu, Q. (2007); “Pricing-to-Market: Price Discrimination or Product Differentiation?”, American Journal of Agricultural Economics, vol.89, issu.3, pp.571-581.
Lee, J. (1995); “Pricing to Market in Korean Manufacturing Exports”, International Economic Journal, vol.9, issu.4, pp.1-12.
Lin, P.C. and Wu, C.S. (2012); “Exchange Rate Pass-Through in Deflation: The Case of Taiwan”, International Review of Economics & Finance, vol.22, issu.1, pp.101-111.
Mallick, S. K. and Marques, H. (2006); “Sectoral Exchange Rate Pass-Through: a Tale of Two Policy Regimes in India”, Scottish Journal of Political Economy, vol.53, issu.2, pp.280-303.
Mallick, S. K. and Marques, H. (2010); “Data Frequency and Exchange Rate Pass-Through: Evidence from India’s Exports”, International Review of Economics and Finance, vol.19, issu.1, pp.13-22.
Mann, C.L. (1986); “Prices, Profit Margins, and Exchange Rates”, Federal Reserve Bulletin, vol.72, issu.6, pp.366-379.
Marston, R. C. (1990); “Pricing to Market in Japanese Manufacturing”, Journal of International Economics, vol.29, issu.3-4, pp.217-236.
McCarthy, J. (2007); “Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies”, Eastern Economic Journal, vol.33, issu.4, pp.511-537.
Parsley, D.C. (2003); “Exchange Rate Pass-Through in a Small Open Economy: Panel Evidence from Hong Kong”, International Journal of Economics and Finance, vol.8, issu.2, pp.99-107.
Parsley, D.C. (2012); “Exchange Rate Pass-through in South Africa: Panel Evidence from Individual Goods and Services”, Journal of Development Studies, vol.48, issu.7, pp.832-846.
Pesaran, M.H. and Smith, R. (1995); “Estimating Long-Run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, vol.68, issu.1, pp.79-113.
Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R. P. (1999); “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”, Journal of the American Statistical Association, vol.94, issu.446, pp.621-634.
Sasaki, Y.N. (2002); “Pricing to Market Behavior: Japanese Exports to the US, Asia, and the EU”, Review of International Economics, vol.10, issu.1, pp.140-150.
Sasaki, Y.N. (2005); “Pass-Through of Exchange Rates on Import Prices of East Asian countries. Keizai Kenyu (The Papers and Proceedings of Economics)”, The Society of Economics, Meiji Gakuin University, no.132, pp.23-33.
Swift, R. (2004); “The Pass-Through of Exchange Rate Changes to the Prices of Australian Exports of Dairy and Livestock Products”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol.48, issu.1, pp.159-185.
Takagi, S. and Yoshida, Y. (2001); “Exchange Rate Movements and Tradable Goods Prices in East Asia: An Analysis Based on Japanese Customs Data”, IMF Staff Papers, vol.48, issu.2, pp.266-289.
Thorbecke, W. and Kato, A. (2012); “The Effect of Exchange Rate Changes on Japanese Consumption Exports”, Japan and the World Economy, vol.24, issu.1, pp.64-71.
Yumkella, K. K. Unnevehr, L. J. and Garcia, P. (1994); “Noncompetitive Pricing and Exchange Rate Pass-Through in Selected U.S. and Thai Rice Markets”, Journal of Agricultural and Applied Economics, vol.26, issu.2, pp.406-416.