تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه الزهرا

2 استاد اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که نوسانات قیمت آن می‌تواند سبب بی‌ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت‌خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه‌سازی بخش نفت به‌عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت‌های واحد ــ به‌عنوان منشأ مهم عدم‌کارایی در اقتصاد باز درحال‌توسعه ــاز طریق مدل‌سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت‌گذاری دارند. در این مقاله، با به‌کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه‌‌های قیمت نفت بر پویایی‌های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می‌دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به‌سوی مقدار باثبات خود همگرا شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Price Shocks and Economic Fluctuations in Iran in Context of a New Keynesian Open Economy Model

نویسندگان [English]

  • maryam faraji 1
  • zahra afshari 2
چکیده [English]

Oil is one of the main revenue resource and the fundamental input in production process in oil exporting countries; so that oil price fluctuations can cause instability in the key macroeconomic variables in an oil-rich country like Iran. In this paper, to investigate the effect of oil price shocks on the macroeconomic variables of Iran, a Multi Sectors Dynamic Stochastic General Equilibrium model, with emphasis on optimization of oil sector as a producing sector and considering the subsidy of oil price is designed. Furthermore the current study pays special attention to lack of law of one price as a main source of inefficiency in developing open economies. This is done via modeling of import sector and including those importers who are capable of setting their prices. The impact of oil price shocks on the Dynamics of the economic variables is considered in the 1988:1-2011:1 period. For this purpose, the Bayesian approach is used to estimate the model. The impulse response functions show that immediately after an oil price shock, capital and output increase in the oil sector while, in the non-oil sector the result is reverse. Furthermore, GDP, consumption and inflation increase, while the real exchange rate decreases immediately,  And then all of the variables converge to their steady state values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shocks / MDSGE / New Keynesian / Bayesian Approach
امینی، علیرضا و نشاط حاجی محمد (1384)؛ «برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره 81-1338»، مجله برنامه و بودجه، ش 90،صص53-86.
جعفری صمیمی،احمد؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ ایلناز ابراهیمی  و  روزبه  بالونژاد نوری (1393)؛ «اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی برتولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، ش 10، صص32-1.
هادیان، ابراهیم و حجت پارسا (1385)؛ «بررسی نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ش 22، صص 111-132.
طائی، حسن (1385)؛ «تابع عرضه نیروی کار: تحلیل مبتنی بر داده‌های خرد»، فصلنامه تحقیقات اقتصاد ایران، ش 29، صص93-112.
متوسلی، محمود ؛ ایلناز ابراهیمی، اصغر شاهمرادی و اکبر کمیجانی (1389)؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، ش 4، صص116-87.
Allegret, J.p. and M.T. Benkhodja (2011); “External Shocks and Monetary Policy in a Small Open Oil Exporting Economy”, Economix Working Paper, no.20, pp. 11-39.
Alotaibi, Bader (2006); “Oil Price Fluctuations and The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, 1960-2004”, Thesis (Ph.D), Southern Illinois University Carbondale.
Bouakez, H., N. Rebei and D. Vencatachellum (2008); “Optimal Pass-Through of Oil Prices in an Economy with Nominal Rigidities”, Working Paper, pp. 08-31.
Calvo,G (1983); “ Staggered Price Setting in a Utility-Maximizing Framework”, Journal of Monetary Economics, no 12, pp. 383-398.
Cologni, A. and Manera, M. (2013); “Exogenous Oil Shocks, Fiscal Policies and Sector Reallocations in Oil Producing Economies”, Energy Economics, no.35, pp.42-57.
Farzanegan, M.R and Markwardt, G. (2009); “ The Effects of Oil Price Shocks On The Iranian Economy”, Energy Economics, no. 31, pp.134-151.
Fernandez-Villaverde, J.(2010); “The Econometrics of DSGE Models”, Journal of the Spanish Economic Association, series 1, pp. 3-49.
Jalali-Naini, A.R. and M.A. Naderian (2011); “Inflation and Output in a Cash-Constraint Economy”, Journal of Money and Economy,vol.6, pp.1-28.
Jimenez-Rodrigues, R. and Sanchez, M.(2004); “Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for Some OECD Countries”, Working Paper, European Central Bank.
Medina, J. and c. Soto (2006); Copper Price, Fiscal Policy and Business Cycle in Chile, Central Bank of Chile, Research Department.
Mehrara, M.(2008), “The Asymmetric Relationship Between Oil Revenues and Economic Activities: The Case of Oil Exporting Counties”, Energy Policy, no. 36, p. 3.
Yun, T. (1996); “Nominal Price Rigidity, Money Supply Endogeneity and Business Cycles”, Journal of Monetary Economics, no. 37, pp. 345-370.