حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق تجارت بین‌الملل،‌دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 عضو هیات علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

اعتبارات اسنادی یکی از رایج ترین روش‌های  پرداخت قراردادهای بین المللی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در  این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان  اعتبار بایستی تعهد خود را  مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات  مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست.
در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که  ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده  به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار  می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.  
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rights of Credit Issuing Bank in Supposing of Beneficiary’s Fraud

نویسندگان [English]

  • homayon mafi 1
  • raziye abdolsamadi 2
1
2
چکیده [English]

One of the most widespread tools of payment in international contract is to pay by documentary credits. Because, it provides for the parties to the transaction the greatest guarantee and the numerous risk of international transaction will be decreased due to the existence of independent character of documentary credits in this kind of payment. According to this feature openers of credit have to perform their obligation to the payment of documentary credit money and the objections relating to the basic legal contract cannot be invoked against the beneficiary of this document. In this article we intend to review the rights of opener’s credit in case that the beneficiary defrauded and the opener due to hidden fraud has paid its money or where the holder of documentary credit is a bona fide person and the opener is bound versus him to pay money. The analysis of parties’ contract of documentary credits and suggestions to protect the rights of credit opener is the subject of present research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issuing bank of letter of credit
  • Fraud of beneficiary
  • Applicant of letter of credit
  • Amercian law
  • UCP600
اتاق بازرگانی بین‌المللی (1389)؛ تفسیری بر UCP600، ترجمه اداره عملیات ارزی و روابط بین‌الملل بانک سپه، تهران: انتشارات اداره آموزش بانک سپه، چاپ اول.
اشمیتوف، کلایو. ام. (1369)؛ «دکترین تطبیق دقیق اصل اعتبارات اسنادی و آثار حیله و تقلب در این گونه اسناد»، ترجمه علی مخبرالصفا، مجله کانون وکلا، ش 153-152، پائیز و زمستان، صص 344-325.
اشمیتوف، کلایو. ام. (1378)؛ حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.
تفرشی، محمدعیسی؛ شهبازی‌نیا، مرتضی (1382)؛ «استقلال ضمانت‌نامه بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین‌المللی»، مجله نامه مفید، ش 37 (مرداد و شهریور).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)؛ عقد حواله، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)؛ ضمان عقدی در حقوق مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
دیاب، حسن (1419)؛ الاعتمادات المستندیه التجریه: دراسه مقارنه، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی.
رفیعی، محمدتقی (1386)؛ «تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران»، مجله اندیشه‌های حقوقی، دوره 5، ش 12.
زی‌یانگ، گائو؛ بوکلی، روس‌پی (1386)؛ «مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی»، ترجمه ماشاء‌الله بناء‌نیاسری، مجله حقوقی، ش 36.
شیرازی، اکبر (1364)؛ «مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران، امریکا و بین‌الملل»، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، ش 2 (بهار).
صفایی، حسین (1364)؛ «استفاده بلاجهت در حقوق امریکا»، مجله حقوقی، ش 2 (بهار).
صقری، محمد (1380)؛ حقوق بازرگانی: اسناد (برات، سفته و قبض انبار عمومی)، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
فیاض، محمد اسحاق (بی‌تا)، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه (البورصه)، مطبعه امیر، الطبعه الاولی.
کاتوزیان، امیر ناصر (1387)؛ مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
کاتوزیان، امیر ناصر (1389)؛ حقوق مدنی: عقود معین، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهاردهم.
محبی، محسن (1363)؛ «دعاوی مربوط به ایران و امریکا در موضوع اعتبارنامه تضمینی در محاکم امریکا»، مجله حقوقی، ش 1 (زمستان).
محمدزاده، علی (1386)؛ «ماهیت و آثار حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران با تأکید بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی 600»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران.
Addo. Ebenzer (2008); “Non-Documentary Requirement in Letters of Credit Transactions, What is the Banks Obligation Today?”, Journal of Business Law, Issue. 2, pp. 103-122.
Aicher, Robert D; Cotton, Deborah L. and Khan (2006); Letters of Credit, Guarantees, Insurance, and Swap (The Clash of Cultures).
Baraski, Katherin A. (1996); “Letters of Credit Comparison Uniform Commercial Code and The Uniform Customs and Practices for Documentary Credits”, 41 Loyola Law Review.
Barnes, James G. (1995); “Difininig Good Faith Letter of Credit Practices”, 28 Loyola pf Los Angeles Law Review.
Jeffery, Steven (2007); “The New UCP 600”, 23 Banking & Fainance  Law Review, p.189.
Givray, Albert, (2009); “Letters of Credit, Loyala”, pf Los Angeles Law Review, p.39.
Kozolchyk, Boris (1979); “Legal Aspects of Letters of  Credit and Related Secured Transactions”, 11 Lawyer of the America, p.265.
Kozolchyk, Boris (1982); “The Emerging Law of Standby Letters of Letters of Credit and Bank Guarantees”, 24 Arizona Law Review, p. 319.
Kull, Andrew (2008); “Restitution and Final Payment”, 83 Chicago–Kent Law Review, p. 67.
Ryan, Reade H. (1990-1991); “Who Should be Immune from the Fraud in the Transaction Defense in a Letter of Credit Transaction?”, Brooklyn Law Review, vol. 56.
Shattuck, Warren L. and Guernsey, Lisle R. (1962); “Letters of Credit: A Comparison of Article 5 of the Uniform Commercial Code and the Washington Practice”, Washington Law Review, vol. 37.
Sifri, Jacob E. (2008); Standby Letters of Credit, A Comprehensive Guide, Palgrave Macmillan Pub.
Sparka, Felix (2010); Jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Transport Documents A Comparative Analysis, Series: Hamburg Studies on Maritime Affairs, First Edition.
Squillante, Alphonse M. (1980); “Letter of Credit: A Discourse - Part V”, Commercial Law Journal, vol. 84.
Schelchtriem, Peter & Bulter, Petara (2008); UN Law On International Sale, The UN Convention On the International Sale of Goods, Springer, First Published.
The American Law Institute and National Confrence Of Commissioners On Uniform States Law, Uniform Commercial Code, Official Text and Comments.
The American Law Institute (1996); Restatement, Second Contracts and Guaranty, American Law Institute Publisher, First Published.