بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،‌دانشگاه پیام نور گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگه پردیس بین‌الملل،‌دانشگاه گیلان، رشت،‌ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت‌پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به‌عنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش داده‌های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به‌عنوان شاخص تمرکز صنعت با  پایداری سود شرکت‌های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می‌شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، می‌تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Market Power, Industry Structure and Corporate Earnings Management

نویسندگان [English]

  • mehdi meshki 1
  • akbar daliriyan 2
1
2
چکیده [English]

In this study, the relationship between market power and industry-level competition with earnings sustainability were investigated. The purpose of this study was to evaluate the market power and industry-level competition and earnings sustainability in listed companies on the Tehran Stock Exchange. To achieve this goal, the Herfindahl-Hirschman Index, Lerner and Adjusted Lerner index as competition measures were considered. Our sample consists of 155 firms for the period 1386 to 1391. In addition, there is an inverse relationship between the Lerner Index and earnings stability, can mean the direct relation between the level of competitiveness and sustainability of benefits should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Sustainability / Market Power / Herfindahl-Hirschman Index
رحیمیان، نظام‌الدین؛ سلیمانی فرد، ملیحه (1391)؛ «بررسی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابرسی، ش 10، صص 157-181.
کریمی، فرزاد، صادقی، محسن (1389)؛ «محاسبه کیفیت سود براساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار ورابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش 1، صص 113-124
جعفری، پگاه؛ تاجیک، مهدی (1390)؛ رقابت، رقابت‌پذیری و توسعه، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
خداداد کاشی، فرهاد (1388)؛ «دیدگاه‌های مختلف درمورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 51، صص 25-40.
مشکی، مهدی؛ نوردیده، لطیف (1391)؛ «بررسی تأثیر مدیریت سود در‌ پایداری سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های ‌حسابداری مالی، ش 11، صص 105-118.
نمازی، محمد؛ ابراهیمی، شهلا (1391)؛ «بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، ش 1، صص 9-27.
نوروش، ایرج؛ مجیدی، رضا (1384)؛ «بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران»، حسابداری برق، ش 43، صص 28-35.
Booth, L. and J. Zhou (2009); “Market Power and Dividend Policy: a Risk-Based Perspective”. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1296940
Chan, C. (1993); “The Study on Working Capital Management of Manufacturing Business”, Unpublished Master’s Dissertation, Department of Management Science, Tam Kang University, Taiwan.
Datta, Sudip, Mai Iskandar-Datta,Vivek Singh (2013); “Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings Management”, Journal of Banking & Finance, no. 23, pp.121-142.
Dhaliwal, D., Huang, Sh., Khurana, K.I. and R. Pereira (2008); “Product‌ ‌Market Competition and Accounting Conservatism”, http://ssrn.com/ abstract=1266754
Dichow, P. and Dichev, I. (2002); “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors”, The Accounting Review, no.77, pp.35-59.
Folsom, D. M. (2009); “Competitive Structure and Conditional Accounting Conservatism”, PhD. Thesis in Business Administration, The University of Iowa.
Francis, Jennifer, D. Nanda, and P. Olsson (2008); “Voluntary Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital”, Journal of Accounting Research, no. 46, pp.53-99.
Gaspar, J.M, and M. Massa (2006); “Idiosyncratic Volatility and Product Market Competition”, Journal of Business, vol. 79, pp. 3125-3152.
Hagerman, R. L., and Zmijewski, M. E. (1979); “Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice”, Journal of Accounting and Economics, no.1, pp.141–161.
Healy, P. M., and J.M. Wahlen (1999); “A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting”, Accounting Horizons, vol. 13, no. 4, pp.355-383.
Hou, K. and D. T. Robinson (2006); “Industry Concentration and Average Stock Returns”, The Journal of Finance, vol. LXI, no. 4.
Kale, J. R. and Y. C. Loon (2011); “Product Market Power and Stock Market Liquidity”, Journal of Financial Markets, vol.14, pp. 376-410.
Lyandresy, E. and M. Watanabe (2011); “Product Market Competition and Equity Returns”, http://people.bu.edu/lyandres/GE-comp.
Mc Nichals, M. (2002); “Discussion of the Quality of Accruals and Earnings, the Role of Accruals Estimations Errors”, The Accounting Review, vol. 77, pp.61-69.
Peress, J. (2010); “Product Market Competition, Insider Trading, and Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance, vol. LXV, no. 1, pp.1-43.
Poutsma, F. E., Vanuxem, W. F., & Walravens, H. C. A. (1987); Process Innovation & Automation in Small & Medium-Sized Business, Deft Netherland: Deft University Press.
Revsine, L.Collin, D. Johnson, B.(2002); “Financial Reporting and Analysts”, Prentice Hall, Upper Saddle Reiver, New Jersey.
Sloan, R. (July 1996); “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?”, The Accounting Review, no.71, pp. 289–315.
Sharma, V. (2010); “Stock Returns and Product Market Competition: Beyond Industry Concentration”, Review of Quantitative Finance and Accounting, vol. 37, pp.283-299.
Sundbo, J. (1995); “Three Paradigms in Innovation Theory”, Journal of Science & Public Policy, no.22, pp. 399-41