طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باتوجه به مبان ی نظری مدیریت استراتژیک، سه مجموعه دیدگاه در رابطه با دستیابی به مزیت رقابتی قابل شناسایی و تبیین است : دیدگاه محیطی، دیدگاه قابلیت های سازمانی و دیدگاه هوشمندی رقابتی که نظرات و کانون تجزیه و تحلیل دو دیدگاه نخست را با یکدیگر تلفیق و ترکیب می کند. باتوجه ب ه جهانی شدن بازارها، توسعه قلمرو رقابت، فراگیر شدن سیستم های اطلاعاتی و اهمیت یافتن شایستگی های درون شرکتی، هدف این تحقیق، توسعه نظریات در رابطه با هوشمندی رقابتی و ارایه یک مدل جامع از عوامل تشکیل دهنده هوشمندی رقابتی، جهت دستیابی به مزیت رقابتی است . بر ا ساس نتایج تحقیقات پیشین، برای دستیابی به مزیت رقابتی، وجود هوشمندی اجتماعی  استراتژیک، هوشمندی تکنولوژیکی وهوشمندی بازار ضروری است . از طرف دیگر، برای دستیابی به هوشمندی رقابتی پایدار، دارا بودن زیرساخت های اطلاعاتی  ارتباطی انعطاف پذیر و کارآمد و همچنین استقرار این سیستم ها در درون یک چارچوب استراتژیک اهمیت دارد . بر این اساس، جهت دستیابی به هوشمندی رقابتی، می بایست هوشمندی ساختاری  سازمانی (خلا نظری و پژوهشی ) را هم در نظر گرفت . در این مقاله، ابتدا با مرور پیشینه تحقیق و مدل های مشابه، مجموعه ای از شاخص ها برای سازه هوشمندی ساختاری  سازمانی گردآوری گردید و سپس به کمک تکنیک تحلیل عاملی، شاخص های تاثیرگذار شناسایی و در سه طبقه دسته بندی شد . سپس به کمک تکنیک مدلسازی معادلات ساختاریافته، نحوه ارتباط سازه جدید و سه گانه هوشمندی برای دستیابی به هوشمندی رقابتی (مزیت رقابتی ) و چگونگی هم افزایی و تاثیر چهارگانه جدید هوشمندی بر هوشمندی رقابتی بررسی شد و مشخص گردید که با داشتن هوشمندی ساختاری  سازمانی، دستیابی به هوشمندی رقابتی تسهیل و مزیت رقابتی حاصل، پایدارتر خواهد بود. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Competitive Intelligence Model based on Structural- Organizational Intelligence

نویسندگان [English]

  • asghar moshabaki 1
  • abouzar zangoeinejad 2
چکیده [English]

According to theoretical foundation of strategic management, three perspectives have been detected to reach competitive advantage. Environmental perspective, organizational capability and resources perspective, and competitive intelligence perspective, which combines sights and analysis, of the two former perspectives. Regarding the globalization of world markets, extension of competition domain, comprehensiveness of information systems, and the significance of inter-corporation competencies, this study tends to develop theories concerning competitive intelligence and offers a comprehensive model of the components of competitive intelligence to achieve competitive advantage. The researches made previously have shown three types of intelligence: strategic-social intelligence, technological intelligence, and market intelligence to attain competitive advantage. However, there has been no study exploring competitive intelligence about structural-organizational intelligence. To access persistent competitive intelligence, informational infrastructures, flexible and efficient linkage, and placement of these features in one strategic framework are necessary. Therefore, this study is to fill this research gap, and proposes a comprehensive model of competitive intelligence for the purpose of reaching competitive advantage. For this reason, first we have explored research literature and similar models and identified a set of indexes for structuralorganizational intelligence. Second, with use of factor analysis technique, we have reconsidered and classified important indexes in three batches. Then, with the contribution of structural equation modeling technique, we have examined the Iranian Journal 8 of Trade Studies relationships of new element with existing intelligence trinity and the synergism intelligence quartet to gain competitive intelligence and competitive advantage, and we have determined with structural-organizational intelligence it will be possible to attain competitive intelligence, and competitive advantage will be more stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STRATEGIC MANAGEMENT / PERSISTENT COMPETITIVE INTELLIGENCE / COMPETITIVE ADVANTAGE / ORGANIZATIONAL-STRAUCTURAL INTELLIGENCE / QUARTET INTELLIGENCE