اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه است . بدین منظور آثار فاوا بر رشد با دو گونه متغیر های نماینده فاوا مورد مطالعه قرار گرفت . متغیر های نوع اول عبارت است از ضریب نفوذ تلفن ثابت بر ای زیرساخت های فاوا و ضریب نفوذ اینترنت برای کاربری فاوا . متغیر های نوع دوم عبارت است از شاخص های اربیکام که برای زیرساخت های فاوا شاخص شبکه، برای کاربری فاوا شاخص کاربری اطلاعاتی و برای وضعیت سرمایه انسانی نیز شاخص سرمایه انسانی را اندازه گیری و ارائه نموده است. اثرات فاوا بر رشد اقتصادی در حالت پایدار و با استفاده از روش داده های تلفیقی ۱۹۹۵ مطالعه و یافته های - برای ۵۱ کشور و زیرگروه های مختلف در دوره زمانی ۲۰زیر حاصل شد . سرمایه فیزیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، شاخص شبکه، کاربری اطلاعاتی، اینترنت و باز بود ن تاثیر مثبت و نرخ رشد جمعیت و تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند . اثر سرمایه انسانی بر رشد پایدار نیست و همگرایی اقتصادی کشور های در حال توسعه تایید می شود. هسته یافته ها این است که فاوا به سه طریق بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد : اول از طریق زیرساخت های فاوا که خود به عنوان صنعت مطرح بوده و نقش مهمی در نمایان شدن آثار بعدی فاوا دارد؛ دوم از طریق کاربری فاوا که استفاده از آن امروزه در تمامی جنبه های اقتصادی و اجتماعی میسر شده است؛ و سوم از طریق آثار سرریز فاوا به تمامی بخش های اقتصادی است که از فاوا به عنوان نهاده در تمامی بخش ها استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Infrastructure, Usage and Spillover Impacts of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth (EG) in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • akbar komijani 1
  • mahmod mahmodzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Analysis of ICT impacts on the economic performance has been started since 1990s. Researches have found different results about ICT outcomes in different countries at macro level. The aim of this paper is to investigate the impacts of ICT on the EG in developing countries using the steady state growth theory in the period of 1995-2003 for a sample of 51 developing countries and different sub samples. This paper uses three types of variables for ICT; fixed line phone penetration and network index (ICT infrastructure), internet penetration and ICT-use index (ICT usage), and ICT expenditure (spillover effect) to estimate the benefits of ICT. Findings state that non-ICT capital, fixed line phone and internet penetration, network index, ICT-use index, ICT/GDP, ICT per capita and trade openness have positive effects, while inflation rate and population growth rate have negative effects on the EG in developing countries. The effect of human capital on the EG isn’t stable. In addition, the economic convergency is confirmed in the mentioned countries. The paper concludes that ICT affects the EG in three ways: ICT as a sector, ICTusage, and ICT diffusion throughout the economy. So, it seems that the “Productivity Paradox” does not appear in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT INFRASTRUCTURE / ICT USAGE / SPILLOVER EFFECT / ECONOMIC GROWTH / DEVELOPING COUNTRIES