ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 کارشناس ارشد مدیریت ، پژوهشگر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

براساس تعریف ، بهره وری (یا تولیدافزایی ) دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید می باشد. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به طور عمده دو دسته روش وجود دارد که به روش های پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند . در این مطالعه سعی بر آن است تا با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در حیطه روش های ناپارامتری است و بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش بازرگانی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از آنست که متوسط تغییرات کارای ی و تکنولوژیکی بخش بازرگانیطی دوره تحقیق ب ه ترتیب ۸۸۵ ۰ درصد محاسبه شده است . در نهایت براساس / ۱۳۸۵ معادل ۸ - تولید طی دوره ۱۳۶۹ نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که رشد بهره وری کل عوامل در بخش بازرگانی طی دوره تحقیق منفی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Total Factor Productivity Changes in Commerce Sector Using Linear Programming

نویسندگان [English]

  • javad rezaei 1
  • mohammadreza tavakoli 2
  • seyed hasan ghazanfari 3
چکیده [English]

Productivity is defined as optimal allocation of facilities and resources to achieving maximum production. In general, there are two methods including parametric and nonparametric to calculate total factor productivity. In this paper, total factor productivity growth in commerce sector is evaluated by using liner programming model, which is a nonparametric method, as well as the Tronquist index. The results show that the average changes of technological and technical efficiency are 0.885 and 0.915 percent in the investigated period, respectively. In addition, total factor productivity growth is 0.8 percent for periods 1369-1385

کلیدواژه‌ها [English]

  • TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY / DATA ENVELOPMENT ANALYSIS / TRONQUIST INDEX / TRADE SECTOR