بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

چکیده

منطقه‌گرایی یکی از پیش‌زمینه‌های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری‌های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می‌شود. در سال‌های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه‌گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. به این منظور از آزمون‌های همگرایی مطلق، سیگما و همگرایی شرطی فضایی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش بررسی همگرایی در چارچوب اقتصادسنجی فضایی تابلویی همراه با لحاظ اثرات خاص کشوری و زمانی و دوری از تورش متغیر حذف شده است. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی حاکی از افزایش پراکندگی لگاریتم تولید سرانه واقعی و وقوع واگرایی سیگما است. در مقابل، همگرایی شرطی برای کشورهای عضو اکو پذیرفته شد و هر کشور به‌طور متوسط با سرعت 25 درصد در مسیر رشد متوازن به‌سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می‌کند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل دوربین فضایی در چارچوب داده‌های تلفیقی همراه با اثرات ثابت کشوری و زمانی، وجود اثرات سرریز فضایی مثبت در بین کشورهای عضو اکو را تأیید کرده و کشش فضایی تولید سرانه جمعیت در سن کار 63/0 درصد برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic Convergence of Member Countries of Economic Cooperation Organization (ECO): Spatial Panel Econometrics

نویسندگان [English]

  • kiumars shahbazi 1
  • ebrahim rezaei 2
1
2
چکیده [English]

Regionalism is a prerequisite for trade liberalization and results in economic and monetary cooperation and leads to political and security convergence in the advanced stages. In recent years, the effectiveness of the Economic Cooperation Organization (ECO) in the process of regionalism has aroused a great deal of interest in both academic and political circles. The main objective of this paper is to examine the economic convergence among 10 members of Economic Cooperation Organization (ECO) in the presence of regional spillover over the period 1990 to 2010. To this end, we used the absolute convergence, sigma convergence and spatial conditional convergence. The contribution of this research is to investigate the convergence in the framework of spatial panel econometrics with country and time specific effects, avoiding omitted variable bias. Review of the dynamics of cross-sectional standard deviation indicates an increase in the dispersion of the logarithm of real per capita output and occurrence of sigma divergence. But, conditional beta convergence hypothesis is true for the countries under review and every country with average speed of 25% moves in the balanced growth path towards its own steady state. Also, results from estimation of spatial durbin model in the framework of spatial dynamic panel data with country (individual) and year (time) fixed effects indicate positive spatial spillover effects between ECO countries. Spatial elasticity of real GDP per unit of working-age population was estimated 0.63 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Convergence / Economic Cooperation Organization (ECO) / Spatial Panel Econometrics