بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

کسب و حفظ مزیت رقابتی در محیط به‌شدت رقابتی و متغیر امروزی یکی از دغدغه‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. شرکت‌های تولیدی با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، همواره نگران به‌کارگیری نوآوری‌های حاصل از این تحقیقات و تأثیر آن‌ها بر موقعیت بنگاه در بازار هستند. به‌عبارت دیگر، توازن میان اکتشاف نوآوری و به‌کارگیری آن (دو سو توانی نوآوری) و تأثیر آن بر مزیت‌های رقابتی بنگاه، پرسش اساسی بسیاری از مدیران این‌گونه شرکت‌ها است. آنچه در بین بسیاری از تحقیقات مرتبط با رابطه «دو سو توانی نوآوری» و مزیت رقابتی مغفول مانده، نقش مؤلفه‌های رهبری استراتژیک در این معادله است که این تحقیق در پی پرکردن این شکاف است. این مقاله با بررسی تأثیر سبک رهبری استراتژیک (رهبری تحول‌گرا و رهبری مراوده‌ای) بر قابلیت دو سو توانی نوآوری (اکتشاف نوآوری و به‌کارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر مزیت‌های رقابتی (مزیت قیمت، مزیت تمایز خدمات و مزیت تمرکز بر مشتری) بنگاه‌های تولیدی شهر اراک (154 بنگاه)، مشخص می‌کند که رهبری مراوده‌ای بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده، رهبری تحول‌گرا و رهبری مراوده‌ای (مؤلفه‌های رهبری استراتژیک) بر به‌کارگیری نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و به‌کارگیری نوآوری بر مزیت تمایز خدمات مؤثرند. به‌کارگیری نوآوری بر مزیت قیمت و مزیت تمرکز بر مشتری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Strategic Leadership on Competitive Advantage with the Mediating Role of Innovation Ambidexterity

نویسنده [English]

  • mohsen akbari
چکیده [English]

Gaining and sustaining the competitive advantage in today turbulent environment is an obsession of corporate managers. Manufacturing firms while investing in R & D, worry about the innovations driven from these researchers and their effect on the firm’s position in market. In other words, balance between innovation exploration and innovation exploitation (innovation ambidexterity) and its effect on firm’s competitive advantage is an important question of such firms. What is missed in many researches is the effect of strategic leadership on the relationship between innovation ambidexterity and competitive advantage that this research tries to fill this gap. This paper investigates the effect of strategic leadership (transformational and transactional leadership) on innovation ambidexterity capability (innovation exploration and innovation exploitation) and effect of this capability on competitive advantages (price advantage, service differentiation advantage and customer concentration advantage) of manufacturing firms in Arak.
The results show transactional leadership has an impact on innovation exploration, both transactional and transformational leadership has an impact on innovation exploitation. Both innovation exploitation and exploration have an impact on service differentiation advantage but innovation exploitation has an impact on price and customer concentration advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Leadership in Manufacturing Firms/ Innovation Ambidexterity/ Competitive Advantage of Manufacturing Firms