نویسنده = حسین صفری
طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، فروردین 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری


الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 1-26

طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ فرشید حسینی؛ مهدی اجلی