ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluating the Success of Green Supply Chain Management with Green Supplier Approach (Case study:Iran Alloy Steel)