دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 1-194 
3. مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید

صفحه 49-72

راشد صحرائیان؛ سید حسین حسینی‌ماهینی