تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

4 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه‌ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره‌های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه‌ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله‌ای اساسی پیش‌روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می‌کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه‌های صنعتی به 31 استان‌ کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل‌ تحلیل پوششی داده‌ها با مفاهیم تئوری بازی‌ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که استان تهران با سهم 23.25 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 0.2 درصدی دارای پایین‌ترین سهم بهینه از یارانه‌های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می‌شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت‌ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Area Allocation of Industrial Subsidies Based on Combined Model of Data Envelopment Analysis and Game Theory

نویسندگان [English]

 • Monammadali Faizpour 1
 • kazem Yavari 2
 • mansoor mahinizadeh 3
 • iman Shaker Ardakani 4
1 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Full Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Ardakan university
چکیده [English]

Historically, industrial subsidies as an industrial policy, has a history as old as economics and during different periods as a supportive tool has been employed by different countries. However, effective and optimal distribution of these subsidies along has always been a crucial problem for planning and policy making. In this regard, the current study while examining industrial subsidies from a theoretical point of view and empirical evidence provided a model for allocating industrial subsidies to 31 provinces of the country according to four effective criteria in allocating these public resources. For this purpose, the study has employed ZSG-DEA model which is a combination of the data envelopment analysis with game theory. The results of the proposed model while determining the optimal share of each province, indicate that Tehran province with 23.25 per cent share has the highest optimal share and in contrast to Ilam, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces with 0.2 per cent share have the lowest optimal share of industrial subsidies After determining the optimal share of support funds in each province, it is suggested that the method of payment of these support resources to the provinces be determined according to the effects of different types of support and type of industries in each province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial Sector
 • allocation
 • Data Envelopment Analysis
 • Zero Sum Gains
 • Subsidy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400