کلیدواژه‌ها = مهاجرت مغزها / رشد اقتصادی / سرمایه انسانی / سرمایه گذاری مستقیم خارج ی / تجارت / وجوه ارسالی نیروی کار / معادلات همزمان