کلیدواژه‌ها = تاکتیک های بازاریابی ارتباطی / رضایت ارتباطی / رفتار خرید / رفتار مصرف کننده / لیزرل
تعداد مقالات: 1