کلیدواژه‌ها = پیشگیری / ورشکستگی/ شرکت / حقوق تجارت بینالملل / راهنمای قانونگذاری ورشکستگی آنسیترال
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 59-90

جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی