کلیدواژه‌ها = تضاد کار-خانواده / تضاد خانواده-کار / رویکرد سیستمهای پویا / متخصصان پروژههای عمرانی
طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی)

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 21-54

حسن ولیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهران اروئی؛ معصومه صمدی