نویسنده = سارا ساری‌گل
تعداد مقالات: 1
1. اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 93-124

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ سارا ساری‌گل