اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد تشکینی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=785
a.tashkiniitsr.ir
610622251

سردبیر

دکتر مهدی تقوی

استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

taghavigmail.com

مدیر داخلی

مریم عزیزی

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی مدیرداخلی مجله

pajooheshnamehitsr.ir
66934645

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابریشمی

استاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

دکتر حمیدرضا اشرف‌زاده

اقتصاد دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

shrashrafzadehgmail.com

دکتر زهرا افشاری

استاد دانشگاه الزهرا

afsharizahgmail.com

دکتر احمد تشکینی

علوم اقتصادی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

www.itsr.ir/Page/10082/?id=785
a.tashkiniitsr.ir

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

taghavigmail.com

دکتر لعیا جنیدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

joneydiut.ac.ir

دکتر علیرضا حسن‌زاده

مدیریت استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

ar_hassanzsdehmodares.ac.ir
02182883637

دکتر فرهاد خداداد کاشی

استاد دانشگاه پیام نور

khfarhad2001yahoo.com

دکتر حسن سبحانی

استاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

دکتر محسن صادقی

دانشیاردانشگاه تهران

sadeghilawut.ac.ir

دکتر سیدسپهر قاضی‌نوری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghazinooryyahoo.com

دکتر بهروز کریمی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b.karimiaut.ac.ir

دکتر علی محقر

مدیریت صنعتی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

amohagharut.ac.ir

دکتر امیرحسین مزینی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mozayanimodares.ac.ir

الناز میاندوآبچی

مهندسی صنایع دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

e.miandoabchiitsr.ir

دکتر کاظم یاوری

استاد دانشگاه یزد

kyavarigmail.com