دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، دی 1400، صفحه 1-249 
تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران

صفحه 193-228

10.22034/ijts.2021.246924

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی‌بیگی؛ حسین دیده خانی