دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، اسفند 1390، صفحه 1-209 
فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد

صفحه 113-134

احمد جعفری‌صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صیادزاده


بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit

صفحه 167-188

میراحمد امیرشاهی؛ مهدی پدرام؛ سمانه پارسا