اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی( مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این تحقیق, بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1340-1381 می‌باشد. در این راستا, ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین
(پروکسی) نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می‌شود. آنگاه به منظور بدست آوردن رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بکار گرفته می‌شود. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد. همچنین بررسی اثر سایر متغیرهای وارد شده در مدل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه‌ای اثر مثبت و معنی‌دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی اثر منفی و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته است. نتایج آزمون هم جمعی نیز حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بوده و ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا سرعت تعدیل نسبتاً بالا به سمت تعادل بلندمدت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Private Investment: The Case of Iran (1961-2002)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Kazerooni, 1
  • Mahnaz Dolatti 2
1 Ph.D
2 , M.A.
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationship between exchange rate uncertainty and private investment by using the Iranian time series over 1961-2002. For this purpose a GARCH model has been developed to measure uncertainty in the real exchange rate. Then, the relationship between the real exchange rate uncertainty and private investment has been estimated by ARDL model. The main findings indicate that there has been a negative short run as well as long run relationship between those two variables. From the prospective of the other effective variables, the effect of GDP, MK on the private investment has been positive and the influence of GI, RER on that has been negative. The negative influence of the government investment reflects its crowding out effect on the private investment in Iran. The significance results of the co-integration test show that there has been an equilibrium long run relationship among those variables in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EXCHANGE RATE / PRIVATE INVESTMENT / IRAN / GHRCH
اسلاملوئیان، کریم (1383)؛ "بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران: یک الگوی دو مرحله ای"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 19.
برانسون، ویلیام اچ (1381)؛ تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، مترجم: عباس شاکری، تهران، نشر نی، چاپ پنجم.
پایتختی اسکویی, علی (1376)؛ بررسی تأثیرات نرخ ارز واقعی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (1374-1340)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی, دانشگاه شهید بهشتی.
رحمانی، تیمور (1380)؛ اقتصاد کلان، جلد دوم، تهران، انتشارات برادران، چاپ دوم.
طالبی، حمیدرضا (1378)؛ تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (75-1338)، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده اقتصاد, دانشگاه تربیت مدرس.
کشاوزیان پیوستی، اکبر (1382)؛ "نقش بازار پول در سرمایه‌گذاری خصوصی بخش صنعت ایران(80-1350)"، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
بانک مرکزی ج.ا. ایران، گزارش و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سال های 1340-1381
نوفرستی، محمد (1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی, تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
هادیان، ابراهیم (1377)؛ "عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران"، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
 
 
Abel, A. B. (1983); "Optimal Investment under Uncertainty", American Economic Review, 73 (1), pp. 228-233.
Atella V., Atzeni G.E. and Belvisi P.L. (2003); "Investment and Exchange Rate Uncertainty", Journal of Policy Modeling, 25, pp. 811-824.
Bleaney M. (1996); "Macroeconomic Stability, Investment and Growth in Developing Countries", Journal of Development Economics, 48, pp. 461-477.
Bleaney M. Greenaway D. (2001); "The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa", Journal of Development Economics, 65 (2), pp. 491-500.
Bollerslev T. (1986); "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity", Journal of Econometrics, 65 (2), pp. 491-500.
Byrne J. P., Davis E. Ph. (2002); Investment and Uncertainty in the G7, NIESR and Brunel University.
Byrne J. P., Davis E. Ph. (2003); Panel Estimation of The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Investment in the Major Industrial Countries, NIESR and Brunel University.
Darby J. et al. (1999); "The Impact of Exchange Rate Uncertainty on the Level of Investment", Economic Journal, Royal Economic Society, 109 (454), pp. 55-67.
Dehn J. (2000); Private Investment in Developing Countries: The Effects of Commodity Shocks and Uncertainty, University of Oxford, Department of Economics.
Enders W. (2003); Applied Econometric Time Series, Wilay, Second Edition.
Erdal B. (2001); "Investment Decisions under Real Exchange Rate Uncertainty", Central Bank Review, No.1, pp. 25-47.
Esquivel G., Larrain B. F. (2002); "The Impact of G-3 Exchange Rate Volatility on Developing Countries", G-24 Discussion Paper, No. 16.
Fountas S., Karanasos M., Kim J. (2002); "Inflation and Output Growth Uncertainty and Their Relationship with Inflation and Output Growth", Economic Letters, 75, pp. 293-301.
Goldberg, L. (1993); "Exchange Rate and Investment in United States Industry", Review of Economics and Statistics, 75, pp. 575-588.
Green J., Villanueva D. (1991); "Private Investment in Developing Countries", IMF Staff Papers, pp. 33-58.
Greene, W. H. (1990); Econometrics Analysis, Mackmillan, Second Edition.
Gujarati D. N. (2003); Basic Econometrics, McGraw Hill, Forth Edition.
Hughes H. A. Peersman G., Piscitelli L. (2004); "Investment under Monetary Uncertainty: A Panel Data Investigation", Vanderbilt University, Working Paper No. 04-w06.
Johnston J., Dinardo J. (1997); Econometric Methods, McGraw Hill, Forth Edition.
Mcriss G. L. (1993); "The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on LDC Manufactured Exports", Journal of Development Economics, 41 (2), pp. 367-376.
Nucci F., Pozzolo A. F. (2001); "Investment and the Exchange Rate: An analysis with firm- level panel data", European Economic Review, 45, pp. 259-283.
Patterson K. (2000); An Introduction to Applied Econometrics, A Time Series Approach, McGraw Hill.
Pesaran M. H., Pesaran B. (1997); Working with Microfit 4.0 Interactive Econometric Analyses.
Pindyck, R.S. (1991); "Irreversibility, Uncertainty, and Investment", NBER Working Paper, No. 3307, pp. 1-75.
Rahmatsyah T., Rajaguru G., Siregar R. Y. (2002); Exchange Rate Volatility, Trade and Fixing for Life in Thailand, Department of Economics, National University of Singapore.
Serven L. (1998); "Macroeconomic Uncertainty and Private Research", Working Paper, 2035.
Serven L. (2003); "Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in LDCs", The Review of Economics and Statistics, 85 (1), pp. 212-21.