تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 97-124

کیومرث شهبازی؛ سکینه جعفری


بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 99-119

سعید صمدی؛ امین زاهدمهر؛ ایوب فرامرزی


اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده

دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 101-120

اسماعیل ابونوری؛ امیر خانعلی‌پور؛ جعفر عباسی


تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 103-134

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مرضیه صالحی


استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 109-150

وحید ناصحی‌فر؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده؛ محمد احمدی


اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 143-174

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم مهدوی؛ مهدی احراری؛ بیتا صابری


ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 95-128

سیدعلی اکبر احمدی؛ محمد علی افشاری؛ حمیده شکاری


بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 99-124

حسن بادینی؛ مجید حسین‌زاده؛ سمانه محبی‌فرد


محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 101-124

داوود منظور؛ ایمان حقیقی


تحلیل بهره‌وری در صنایع استان ایلام

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 101-123

حشمت‌اله عسگری


ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 105-135

مصطفی قاضی‌زاده؛ سعید صفری؛ احسان عنبری


بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 107-135

امیررضا سوری؛ احمد تشکینی؛ صادق داداشی


بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 111-137

منصور زراءنژاد؛ امین تبعه‌ایزدی؛ فاطمه حسین‌پور


تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 111-143

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ حسین کاویار