پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)

دوره 23، شماره 91، تیر 1398، صفحه 125-152

سمیه شافعی ها؛ عباس صالح اردستانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 131-158

احمد صباحی؛ سعید ملک‌الساداتی


اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 131-168

رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری؛ مرتضی بکی حسکویی؛ محمد حسن زارع


امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 15، شماره 60، آذر 1390، صفحه 135-163

سعید وثوقی؛ تاج‌محمد شاه‌منصوری؛ محمود شاهسواری؛ عماد رایان‌پور


بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران(

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 143-174

علی اکبر قلی‌زاده؛ بهناز کمیاب


بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 151-181

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله


هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو

دوره 19، شماره 75، مرداد 1394، صفحه 113-138

سمیه صادقی


تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 125-152

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه


بررسی و تحلیل حساسیت سیستم پویای زنجیره تامین فولاد

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 129-160

جعفر محمودی؛ محمدحسین مینائی


اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

دوره 24، شماره 95، شهریور 1399، صفحه 129-168

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 133-158

زهرا علمی؛ فائزه آریانی


بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 137-168

امید گیلان‌پور؛ محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور


بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 137-162

سیدمحمدجواد رزمی؛ سارا شهرکی؛ محمدرضا کلایی


نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 139-184

ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده