دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.560911.3702

بهنام نعمتی؛ فرزاد کریمی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سید محمدرضا داودی


طراحی مدل ساختاری استراتژیک کسب وکارهای کوچک و نوپا با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.563125.3730

محمد حسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده