موضوعات = بازاریابی و بازارهای هدف کالاهای صادراتی
مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند

دوره 22، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 65-88

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ پرویز احمدی


اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 121-154

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ افشان روشنی؛ علی اخگری