موضوعات = توسعه و صادارت غیرنفتی
تاثیرپذیری تاب‌آوری اقتصادی ایران از کاهش سهم نفت در صادرات

دوره 27، شماره 107، تیر 1402، صفحه 107-138

10.22034/ijts.2023.1989256.3789

مصطفی پورباقریان؛ عبدالمحمد کاشیان


تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 95-122

جاوید بهرامی؛ یوسف حسن‌پورکارسالاری