کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری/فاکتورهای ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری/چارچوب ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری / الویت بندی فاکتورهای ریسک پروژه ( مدیریت ارتباط با مشتری / تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی
شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 199-240

عباس کرامتی؛ هانیه مشکی؛ سلمان نظری‌شیرکوهی