کلیدواژه‌ها = آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری / تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید / آشنایی با کشور خاستگاه تولید / نام و نشان تجاری / علامت تجاری / بازار نوظهور (رو به رشد) / واگذاری (اعطای) حق امتیاز