نویسنده = حسین اصغرپور
بررسی اثرات رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد روش MIDAS و MF-VAR

دوره 27، شماره 107، تیر 1402، صفحه 67-106

10.22034/ijts.2023.1996415.3817

سامان حاتم راد؛ حسین اصغرپور؛ بهرام آدرنگی؛ منصور حیدری


بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران

دوره 26، شماره 104، مهر 1401، صفحه 47-74

10.22034/ijts.2022.555537.3667

حسین اصغرپور؛ صادق رضایی؛ داود حمیدی رزی؛ منصور حیدری


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری


بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران

دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 23-45

سیدعلیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضایی