نویسنده = محسن اکبری
اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته

دوره 25، شماره 98، فروردین 1400، صفحه 1-26

10.22034/ijts.2021.245363

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ محمد حاتمی نژاد


تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 67-92

محسن اکبری؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ معصومه زمردی