نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

دوره 26، شماره 103، تیر 1401، صفحه 77-106

10.22034/ijts.2021.246914

میر علی اکبر اخباری آزاد؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ داود حق خواه


تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1401، صفحه 59-84

10.22034/ijts.2022.246908

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هدا بنیادی


تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 53-77

10.22034/ijts.2021.246904

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ مریم ابراهیمی؛ علی مرادی


تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند


تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 103-134

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مرضیه صالحی


تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی


اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 93-124

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ سارا ساری‌گل


تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری