نویسنده = محسن صادقی
قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T

دوره 25، شماره 97، دی 1399، صفحه 177-206

امیر شایگان فر؛ مهراب داراب پور؛ محسن صادقی


نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی

دوره 23، شماره 91، تیر 1398، صفحه 181-212

عباس کریمی؛ روح الله بخت جو؛ محسن صادقی؛ پرویز ساورائی


بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 61-92

محسن صادقی؛ نغمه جوادپور