نویسنده = علی مرادی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 53-77

10.22034/ijts.2021.246904

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ مریم ابراهیمی؛ علی مرادی


تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 119-146

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ پریسا شهی دزفولیان شهی دزفولیان؛ علی مرادی