نویسنده = مصطفی قاضی‌زاده
نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت)

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 149-178

مصطفی قاضی‌زاده؛ محمدصالح ترکستانی؛ فاطمه محمدی


طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور


ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 105-135

مصطفی قاضی‌زاده؛ سعید صفری؛ احسان عنبری