نویسنده = شهریار عزیزی
طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 35-65

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ حمید حنظل عیدانی