نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

ب

 • بارگیری کانتینر استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 71-96]
 • بازار سرمایه تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 31-70]
 • بازاریابی فرش دستباف تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 1-30]
 • بازاریابی / نهادهای مالی / مسئولیت حرفهای / نمایندگی / نهاد اصیل / نهاد تبعی / بازار اوراق بهادار سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 177-203]
 • بازده بلند مدت بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 26-49]
 • بازی استکلبرگ هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • بازی با همکاری هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • بازی نش هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • برند ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 1-18]
 • بهره‌برداری غیرقانونی سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 195-220]
 • بیمه حمل‌ونقل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]

پ

 • پانل دیتا اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 99-128]
 • پیشگیری سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 195-220]

ت

 • تاب‌آوری اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 129-168]
 • تجربیات مشتری / مالها و فروشگاهها / تجربه درونفروشگاهی / پدیدارشناسی / لیزرل ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 1-32]
 • تحریم / کاهش ثمن / کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا / تحویل غیرمنطبق حق استناد به کاهش ثمن برای متعهدله در نتیجه وضع تحریم‌های تجاری در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 97-118]
 • تحقیق و توسعه بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 97-124]
 • تحقیق و توسعه بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]
 • تحلیل اقتصادی تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 69-98]
 • تحلیل حقوقی تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 69-98]
 • تحلیل شبکه‌ای فازی.   تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 1-30]
 • ترکیب ناوگان استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 71-96]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]
 • تقاضای آزاد-توزیع ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 225-256]
 • تکنیک دیمتل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]
 • تهران عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 221-248]
 • توسعه محصول جدید هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • توقف / ورشکستگی / نظام عام ورشکستگی / نظام خاص ورشکستگی بانکها نظام حقوقی خاص ورشکستگی بان‌کها؛ چرایی و چارچوب حقوقی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 259-299]
 • توکن تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 31-70]

ح

 • حداقل مربعات جزئی عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 221-248]
 • حساب‌جاری بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • حقوق ایران تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 69-98]
 • حقوق رقابت شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]

د

ر

 • رشد اقتصادی بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • رقابت هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • رقابت وارداتی بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 97-124]
 • رویکرد min-max ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 225-256]
 • ریسک شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]
 • ریسکاعتباری / ماشین بردار پشتیبان / دادهکاوی / اعتبارسنجی / صندوق ضمانت صادرات ایران ‌‌تعیین ریسک ‌اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار‌صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 147-188]

ز

س

 • سامانه های درخواست اینترنتی خودرو شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]
 • سرمایه گذاری خارجی حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 165-194]
 • سودآوری بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 97-124]
 • سود هر سهم ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 1-18]
 • سیاست جنایی سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 195-220]
 • سیستم اقتصادی مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 169-194]
 • سیستم دینامیک مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 169-194]
 • سیستم گردشگری مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 169-194]

ش

 • شورای رقابت شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]

ص

ع

 • عرضه اولیه عمومی بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 26-49]
 • عملکرد صادراتی بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]
 • عوامل مؤثر بر فروش تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 1-30]
 • عوامل ویژه شرکتی بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]

ف

 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]
 • فرش دستباف تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 1-30]
 • فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 221-248]

ق

ک

 • کسب وکارهای اینترنتی شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]

ل

 • لجستیک استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 71-96]

م

 • مالکیت بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]
 • مدل (VAR) بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • مدیریت موجودی پایدار ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 225-256]
 • مزیت نسبی صنایع فرهنگی / رشد اقتصادی استانهای ایران / گشتاورهای تعمیمیافته اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 231-258]
 • مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 71-96]
 • مصرف گازطبیعی اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 129-168]
 • معادلات ساختاری عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 221-248]
 • معادلات همزمان اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 99-128]
 • معادله ی جاذبه / RTA / تدارکات دولتی / داراییهای فکری / سیاست رقابتی / حل و فصل اختلافات بررسی تاثیر بندهای غیر متعارف توافقنامه های تجاری منطقه ای بر تجارت بین الملل [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 51-73]
 • معادن سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 195-220]
 • معاملات خارج از بورس تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 69-98]
 • معاملات سهام ثبت شده تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 69-98]
 • مهاجرت نخبگان اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 99-128]

ن

 • نابرابری درآمد بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • نرخ ارز مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 169-194]
 • نرخ ارز حقیقی / صادرات صنعتی / نرخ تعرفه و رشد اقتصادی صادرات صنعتی متقابل ایران و تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 33-60]
 • نقض مالکیت فکری حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 165-194]
 • نمای‌لیاپانوف اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 129-168]

و

 • وفاداری عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 221-248]

ه

 • هزینه های بازاریابی بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 26-49]