نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

پ

 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 89-122]

ت

ح

 • حقوق فرانسه لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 35-58]

خ

 • خصوصی‏سازی مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1397-1398، صفحه 201-230]

د

ذ

 • ذخیره احتیاطی تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 177-205]

ر

 • رفاه اجتماعی تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 89-122]
 • روش میانگین متحرک تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 177-205]

ز

 • زنجیره تأمین تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 177-205]
 • زنجیره تأمین / تابآوری / سوارا / غیر خطی / فازی تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 23، شماره 90، 1397-1398، صفحه 115-140]

س

ش

 • شبکه حلقوی طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 155-176]
 • شبکه‌های سلسله مراتبی طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 155-176]

ص

 • صادرات بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 1-34]

غ

 • غیر منقول لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 35-58]

ف

 • فرابورس بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 123-154]

ک

م

ن

 • نرخ سود تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1397-1398، صفحه 231-269]
 • نوآوری / مدیریت کیفیت / زنجیرة تأمین / عملکرد توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 59-88]

و

 • واگذاری مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1397-1398، صفحه 201-230]