نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استاندارد / اختراع ضروری / حقوق رقابت / حبس اختراع / حق امتیاز منصفانه / متعارف و غیرتبعیضآمیز اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 179-206]
 • اشتغال بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 35-66]
 • اعتبار برند مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 65-88]
 • اقتصاد صادر کننده نفت سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 125-162]
 • انتقال فناوری ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • ایالات متحده آمریکا معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 139-169]
 • ایران معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 139-169]

ب

پ

 • پرومتی فازی ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]
 • پرومتی فازی مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 67-100]
 • پویایی‌های سیستم بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 35-66]

ت

 • تجارت الکترونیک ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 1-26]
 • تجارت بین‌الملل تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 105-137]
 • تحریمهای بین‌المللی آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]
 • تحریمهای یک‌جانبه آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]
 • ترانزیت کالا / صادرات غیرنفتی / همجمعی تاثیر ترانزیت کالا بر صادرات غیرنفتی در ایران: یک رویکرد هم‌ جمعی سیستمی [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 47-75]
 • تغییر در فضای تولید تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 105-137]
 • تکانه نفتی سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 125-162]
 • تمرکز مشتریان تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 101-124]

چ

 • چگالی تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 105-137]

ح

خ

 • خرید اقلام امدادی ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]
 • خرید اقلام امدادی مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 67-100]

ر

 • ریسک تجاری تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 101-124]

ز

 • زنجیره امداد بشر دوستانه ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]

س

 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 1-26]
 • سیاست پولی سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 125-162]

ش

 • شاخص‌های اقتصادی و حقوقی ساخت تجهیزات ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • شخصیت مشهور مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 65-88]
 • شرط عدم مسئولیت تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 27-57]
 • شرکت فولاد مبارکه شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 125-164]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 1-26]

ص

 • صادرات منطقه‌ای اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 27-64]
 • صنایع بالادستی نفت ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • صنایع کوچک و متوسط / مدل ساختاری تفسیری (ISM) / مدل (DEMATEL) / قابلیت پویا / توسعه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 155-179]
 • صنعت مواد غذایی واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]

ض

 • ضمانت‌نامۀ بانکی آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]

ع

 • عدم قطعیت تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 187-214]
 • عملکرد بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 59-103]
 • عملکرد واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]
 • عملکرد زیست محیطی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 171-194]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 171-194]

ف

 • فراوانی منابع طبیعی و گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 1-25]
 • فساد مالی اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 27-64]
 • فورس‌ماژور آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]

ق

 • قابلیت ها واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]
 • قاعده مارشال لرنر ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]
 • قرارداد آتی تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 27-57]
 • قرارداد جدید نفتی ایران ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]

ک

 • کارآفرینی سازمانی ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 1-26]
 • کسری تراز تجاری ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]
 • کشورهای عضو اکو اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 27-64]

گ

 • گاتس" قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 225-248]
 • گردشگران خارجی بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 35-66]

ل

 • لجستیک معکوس شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 125-164]

م

 • مالکیت فکری معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 139-169]
 • مالیات مشاغل تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 105-137]
 • مجتمع تجاری الماس مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 65-88]
 • محدودیت اپسیلون تقویت شده ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]
 • محدودیت اپسیلون تقویت شده مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 67-100]
 • مدل جاذبه اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 27-64]
 • مدل جاذبه ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]
 • مدل مرزی تصادفی تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 105-137]
 • مدیریت ارزش حاصله تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 187-214]
 • مدیریت برند واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]
 • مدیریت ریسک تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 187-214]
 • مدیریت کیفیت پروژه تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 187-214]
 • مدیریت کیفیت زنجیره تامین بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 59-103]
 • معیار نقص علامت معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 139-169]
 • مناقصه معکوس چند شاخصه ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]
 • مناقصه معکوس چند شاخصه مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 67-100]
 • موفقیت مجتمع تجاری مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 65-88]

ن

 • نرخ ارز واقعی / تراز تجاری / نااطمینانی / مدل تلاطم تصادفی نامتقارن / همجمعی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 207-255]
 • نظم عمومی آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]
 • نقض علامت تجاری معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 139-169]
 • نوآوری بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 59-103]

و

 • وابستگی واردات از بعد سیاستی سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 1-34]
 • وابستگی واردات از بعد مبدأ سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 1-34]
 • وابستگی واردات از بعد مقصد سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 1-34]
 • واژگان کلیدی: زنجیره تأمین پایدار بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 171-194]
 • وجه تضمین تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 27-57]

ه

 • هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 101-124]

ی

 • یکپارچگی اقتصادی ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]
 • یکپارچگی منطقه‌ای ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]