نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی الکترونیکی تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 253-280]
 • آماره H اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]

ا

 • اقتصاد ایران تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 31-56]
 • الگو طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-21]
 • الگوریتم ژنتیک مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 221-252]
 • ایالات متحده چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]
 • ایران پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 95-122]
 • ایران بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]

ب

 • بازار سرمایه تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 253-280]
 • بازموازنه چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]
 • بهینهسازی دوسطحی ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 169-204]
 • بیکاری / چسبندگی اسمی / مارکآپ دستمزد / رویکرد بیزی اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 229-265]

پ

 • پیچیدگی صادرات پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 95-122]

ت

 • تأثیر آستانه ای تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 97-124]
 • تأمین‌‌‌کنندگان کارا ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 181-203]
 • تئوری اعداد خاکستری ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 181-203]
 • تجاری سازی طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-21]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 181-203]
 • تخصیص منابع تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 177-202]
 • تصمیم گیری چند معیاره رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 149-180]
 • تصمیم گیری چند معیاره تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 177-202]
 • تقاضای واردات کالاهای مصرفی تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 31-56]
 • تمرکز اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]
 • توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]
 • توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 253-280]
 • توسعه صادرات طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 35-65]

ث

 • ثبات هژمونیک چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]

ج

چ

 • چسبندگی تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 1-34]

ح

 • حاکمیت شرکتی راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 57-96]
 • حق اختراع ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 65-92]
 • حقوق و اقتصاد راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 57-96]
 • حمایت از سهام‌داران خرد راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 57-96]
 • حمل و نقل چند مده مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 221-252]

د

 • داده های تابلویی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 103-134]

ر

 • رتبه‌بندی بازارهای هدف رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 149-180]
 • رشد اقتصادی ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 65-92]
 • رشد چین چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]
 • رشد مقید به ترازپرداخت‌ها بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • رهیافت دو به دو بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]
 • ریسک تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]

ز

 • زنجیره تأمین سبز تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]
 • زنجیره تأمین موادغذایی فاسدشدنی ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 169-204]

س

 • ساختاری طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-21]
 • سازمان تجارت جهانی ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 65-92]
 • سطح عمومی قیمت‌ها بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]
 • سهم حمل‌ونقل ریلی رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 149-180]
 • سیاست پولی ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • سیاست پولی تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 1-34]
 • سیاست مالی تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 1-34]

ش

 • شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 57-96]
 • شاخص های حکمرانی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 103-134]
 • شبکه پشتیبانی سبز مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 221-252]
 • شدت انرژی تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 97-124]
 • شدت مضار هزینه ای اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]

ص

 • صادرات تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 97-124]
 • صادرات" تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 1-34]
 • صادرات غیر نفتی واقعی بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • صرفه مقیاس اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]

ع

غ

 • غیرخطی تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]

ف

 • فازی تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]
 • فضای کسب‌و کار تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 253-280]

ق

 • قاعده تیلور ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • قاعده نرخ رشد حجم پول ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • قانون اصلی تیرل‌وال بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • قدرت بازاری اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]

ک

 • کشورهای در حال توسعه پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 95-122]

م

 • ماندگاری صادرات / صنعت لاستیک و پلاستیک / مدل ماندگاری زمانی گسسته تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 205-228]
 • ماهیان پرورشی گرمآبی ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 169-204]
 • مدل استکلبرگ ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 169-204]
 • مدل پروبیت بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]
 • مدل تعادل عمومی تصادفی پویا ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا/ سازمان جهانی تجارت/ آزادسازی تجاری/ تعادل نش/ تغییرات معادل هیکسی اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 131-168]
 • مدلسازی طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-21]
 • مدلسازی ریاضی تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]
 • مدیریت فراوانی منابع طبیعی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 103-134]
 • معادلات طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-21]
 • مکان‌یابی مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 221-252]
 • مناطق آزاد تجاری طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 35-65]
 • مهاجرت نخبگان تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 103-134]

ن

ه

 • همگرایی بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]

ی