نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 1-26]
 • ادغام / حقوق سهام‌داران اقلیت / سوء‌استفاده از حق / تقویم / قاعده لاضرر "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 77-98]
 • ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]
 • ارزیابی مدل ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 59-94]
 • اعتبارات اسنادی تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]
 • امضای دیجیتالی واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]
 • انتخاب استراتژیک تأمین‏‌کننده ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 247-278]
 • اهداف سازمان ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 59-94]
 • اهلیت واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]
 • ایران الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 97-130]

ب

 • بانک گشاینده اعتبار تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]
 • بنگاه اقتصادی واحد عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]

پ

 • پایداری ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 247-278]
 • پژوهش ترکیبی / درگیری ذهنی / رفتار مصرف‌کننده / رفتار خرید آینده / مدل پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 133-176]
 • پیکره بندی زنجیره تامین مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 155-184]

ت

ج

 • جذب سرمایه‌گذاری خارجی قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 177-206]

خ

 • خریدار تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]

د

ر

 • رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 185-214]
 • ریسک تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]

ز

 • زنجیره تامین تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 185-214]

س

 • ساخت بهره‌برداری انتقال قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 177-206]
 • سازمان های مستقل نامتمرکز واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]

ش

 • شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 1-26]
 • شبکه های عصبی مصنوعی تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 27-58]
 • شخصیت حقوقی عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شرکت تضامنی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شرکت فرعی عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شرکت مادر عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شرکت مختلط غیرسهامی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شرکت نسبی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شکاف تکنولوژیک تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 215-246]

ص

 • صنایع کوچک و متوسط تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 27-58]
 • صنعت زیتون تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 185-214]

ع

 • عملکرد پایدار اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 1-26]

ف

 • فسخ شرکت تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]

ق

 • قرارداد قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 177-206]
 • قراردادهای هوشمند واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]

ک

 • کارآفرینی صنعتی تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 27-58]
 • کانال توزیع ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 59-94]

گ

 • گروه شرکت ها عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]

ل

م

 • محصولات تندگردش ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 59-94]
 • مدل پشتیبان تصمیم الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 97-130]
 • مدیریت ریسک مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 155-184]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 155-184]
 • مدیریت کسب و کار ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 59-94]
 • مزیت نسبی تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 215-246]
 • معیارهای عملکرد ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 247-278]

ن

 • نظریه مخروط شنی تغییریافته ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 247-278]

ه

 • همترازی ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 247-278]