نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

 • بازار نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • بازار هدف صادرات پسته اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 121-154]
 • بهره‌وری بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 75-119]

پ

ت

 • تابع هزینه ترانسلوگ بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 155-176]
 • تاپسیس فازی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 121-154]
 • تجارت بین الملل بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 177-195]
 • تجارت خارجی بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 1-34]
 • تحدید اختیارت اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 45-73]
 • تحریم بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 1-34]
 • تحلیل تشخیصی تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 119-147]
 • تحلیل خوشه‌ای تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 119-147]
 • تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 121-154]
 • تشابه حمایت دولت عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 149-169]
 • تشابه ساختار کشاورزی عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 149-169]
 • تضمین بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 177-195]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 75-119]
 • تعرفه / ماتریس تحلیل سیاستی / حمایت اسمی / مزیت نسبی برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور [دوره 20، شماره 77، 1394 و 1395، صفحه 31-58]
 • توثیق بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 177-195]

چ

 • چسبندگی قیمت بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 75-119]

ح

خ

د

 • درجه باز بودن تجاری عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 149-169]

ر

ز

س

ش

ص

 • صنایع کوچک و متوسط شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 171-195]

ع

 • علامت تجاری نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • عملکرد کسب‌وکار تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 119-147]

ف

ق

ک

 • کشش جانشینی آلن بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 155-176]

م

 • مبانی اقتصادی نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • مبانی حقوقی نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • مدل جاذبه عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 149-169]
 • مدل چند بخشی بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 75-119]
 • مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 171-195]
 • مدل کسبوکار / کسبوکار مجازی / حراج / بازار گل / پویایی سیستمها طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394 و 1395، صفحه 59-85]
 • مدیر عامل اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 45-73]
 • مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 171-195]
 • مسؤولیت مدنی اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 45-73]

ن

و

ه

 • هم انباشتگی پانلی بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 1-34]
 • هیأت مدیره اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 45-73]