نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثبات هژمونیک چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]

ج

چ

ح

خ

 • خریدار تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]
 • خرید اقلام امدادی ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 189-218]
 • خرید اقلام امدادی مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 67-100]
 • خصوصی‏سازی مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1397-1398، صفحه 201-230]
 • خصوصیسازی / اموال دولتی / اموال عمومی / فرانسه / ایران بررسی حقوقی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 20، شماره 78، 1394 و 1395، صفحه 179-210]
 • خصوصی سازی / شرکت های دولتی / عملکرد / بورس تهران بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1388 و 1389، صفحه 75-105]

د

ذ

 • ذخیره احتیاطی تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 177-205]

ر

 • رابطه مبادله / کشورهای منا / بیثباتی صادرات غیرنفتی / مدل تصحیح خطای برداری بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 1-21]
 • راهبرد شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رای دادگاه نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • رتبه‌بندی بازارهای هدف رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 149-180]
 • رشد اقتصادی ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 65-92]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • رشد اقتصادی / قیمت نفت / نرخ ارز / نا اطمینانی اثر شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی [دوره 15، شماره 59، 1389 و 1390، صفحه 83-105]
 • رشد چین چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 125-148]
 • رشد مقید به ترازپرداخت‌ها بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • رفاه / آزادسازی / تغییرات معادل هیکس / تعادل عمومی قابل محاسبه تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) [دوره 15، شماره 57، 1389 و 1390، صفحه 1-27]
 • رفاه اجتماعی تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 89-122]
 • رقابت هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 1-26]
 • رقابتپذیری / رقابت هزینهای / توان رقابت داخلی / توان رقابت صادراتی / مزیت نسبی ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) [دوره 19، شماره 76، 1393 و 1394، صفحه 51-82]
 • رقابت وارداتی بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 97-124]
 • رهبری استراتژیک در شرکتهای تولیدی/ دو سو توانی نوآوری/ مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری» [دوره 19، شماره 74، 1393 و 1394، صفحه 91-114]
 • رهیافت دو به دو بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]
 • روش میانگین متحرک تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 177-205]
 • رویکرد min-max ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 225-256]
 • رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 185-214]
 • ریسک تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]
 • ریسک شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 195-224]
 • ریسک تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 127-154]
 • ریسکاعتباری / ماشین بردار پشتیبان / دادهکاوی / اعتبارسنجی / صندوق ضمانت صادرات ایران ‌‌تعیین ریسک ‌اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار‌صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 147-188]
 • ریسک تجاری تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 101-124]

ز

س

ش

 • شاخص درست هزینه زندگی / سیستم‏ مخارج خطی / سیاست‏های تنظیم بازار ارزیابی آثار سیاست‏های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران [دوره 20، شماره 77، 1394 و 1395، صفحه 1-29]
 • شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 57-96]
 • شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 1-26]
 • شاخص‌های اقتصادی و حقوقی ساخت تجهیزات ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • شاخص های حکمرانی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 103-134]
 • شبکه پشتیبانی سبز مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 221-252]
 • شبکه حلقوی طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 155-176]
 • شبکه‌های سلسله مراتبی طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 155-176]
 • شبکه های عصبی مصنوعی تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 27-58]
 • شخصیت حقوقی عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شخصیت مشهور مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 65-88]
 • شدت انرژی تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 97-124]
 • شدت تجارت دو جانبه عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 149-169]
 • شدت مضار هزینه ای اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]
 • شرط عدم مسئولیت تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 27-57]
 • شرکت تضامنی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شرکت سهامی اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 45-73]
 • شرکت فرعی عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شرکت فولاد مبارکه شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 125-164]
 • شرکت مادر عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 95-126]
 • شرکت مختلط غیرسهامی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شرکت نسبی تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 207-232]
 • شرک تهای پخش / کارایی فنی / تحلیل پوششی داد هها و روش ناپارامتری بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1389 و 1390، صفحه 107-135]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 1-26]
 • شکاف تکنولوژیک تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 215-246]
 • شورای رقابت شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]

ص

 • صادرات تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 97-124]
 • صادرات بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 1-34]
 • صادرات" تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 1-34]
 • صادرات غیرنفتی / توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات / دادههای تابلویی / طبقهبندی تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 119-146]
 • صادرات غیر نفتی واقعی بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • صادرات محصولات با فناوری بالا اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 99-128]
 • صادرات منطقه‌ای اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 27-64]
 • صرفه مقیاس اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]
 • صنایع بالادستی نفت ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • صنایع کارخانه‌ای ایران بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 97-124]
 • صنایع کوچک و متوسط شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 171-195]
 • صنایع کوچک و متوسط تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 27-58]
 • صنایع کوچک و متوسط / مدل ساختاری تفسیری (ISM) / مدل (DEMATEL) / قابلیت پویا / توسعه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 155-179]
 • صنعت خرده‌فروشی شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنعت زیتون تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 185-214]
 • صنعت لبنیات / مدل های مزیت سنجی / مدل های تصمیم گیری چند معیاره / فرآیند تحلیل سلسله مراتبی / تاکسونومی عددی مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 50، 1387 و 1388، صفحه 33-72]
 • صنعت مواد غذایی واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]

ض

 • ضمانت‌نامۀ بانکی آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 163-186]

ع

 • عدم قطعیت ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 181-203]
 • عدم قطعیت تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397-1396، صفحه 187-214]
 • عرضه اولیه عمومی بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 26-49]
 • عرضه صادرات / سرمایه انسانی / سرریز تحقیق و توسعه / بخش کشاورزی تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 1-26]
 • علامت تجاری نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 93-120]
 • علامت تجاری / کنوانسیون پاریس / حقوق مصرفکننده / صاحب علامت تجاری مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس [دوره 19، شماره 76، 1393 و 1394، صفحه 151-180]
 • علیت / هم انباشتگی / سرمایه گذاری / بخش حمل و نقل / رشد اقتصادی تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1387 و 1388، صفحه 157-199]
 • عملکرد بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 59-103]
 • عملکرد واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]
 • عملکرد پایدار اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 1-26]
 • عملکرد زیست محیطی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 171-194]
 • عملکرد صادراتی طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 35-65]
 • عملکرد صادراتی بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]
 • عملکرد کسب‌وکار تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1394 و 1395، صفحه 119-147]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 171-194]
 • عوامل مؤثر بر فروش تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 1-30]
 • عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 153-176]
 • عوامل ویژه شرکتی بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 125-164]

غ

 • غیرخطی تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 1-32]
 • غیر منقول لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397-1398، صفحه 35-58]

ف

ق

 • قابلیت حسگری بازار / بازار محوری / آیندهپژوهی بازار / استراتژی صادرات / بهبود عملکرد صادرات قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) [دوره 19، شماره 73، 1393 و 1394، صفحه 125-144]
 • قابلیت ها واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 165-188]
 • قاعده تیلور ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • قاعده مارشال لرنر ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397-1396، صفحه 1-45]
 • قاعده نرخ رشد حجم پول ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1395 و 1396، صفحه 67-102]
 • قانون اصلی تیرل‌وال بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1395 و 1396، صفحه 123-152]
 • قانون اعمالپذیر بر شرکت / تابعیت شرکت /قاعدهی حل تعارض / قاعدهی ماهوی / قاعدهی دوسویه بازاندیشی نسبت قانون اعمال پذیر بر شرکت با تابعیت شرکت [دوره 24، شماره 96، 1398-1399، صفحه 225-254]
 • قانون سیاست های اصل 44 بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 249-259]
 • قدرت بازاری اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395 و 1396، صفحه 1-30]
 • قرارداد قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 177-206]
 • قرارداد آتی تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1397-1396، صفحه 27-57]
 • قرارداد جدید نفتی ایران ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 89-124]
 • قراردادهای تضمینی بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 177-195]
 • قراردادهای توثیقی بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1394 و 1395، صفحه 177-195]
 • قراردادهای هوشمند تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 31-70]
 • قراردادهای هوشمند واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1399-1400، صفحه 279-320]
 • قیمتگذاری برای بازار / قیمتگذاری سود ـ سهم / نااطمینانی نرخ ارز بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی) [دوره 20، شماره 77، 1394 و 1395، صفحه 87-114]
 • قیمتگذاری تهاجمی شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1398-1399، صفحه 19-40]
 • قیمت گذاری کمتر از واقع بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1398-1399، صفحه 26-49]

ک

گ

ل

 • لجستیک استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398-1399، صفحه 71-96]
 • لجستیک امداد/بلایای طبیعی/ تخصیص منابع/ مدیریت بحران/ بهینه‌سازی استوار یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399-1400، صفحه 233-257]
 • لجستیک معکوس شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397-1396، صفحه 125-164]

م

ن

و

ه

ی