دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 1-243