دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 1-280 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


2. طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

صفحه 35-65

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ حمید حنظل عیدانی