دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

1. اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری

صفحه 1-30

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی


2. تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی