دوره و شماره: دوره 25، شماره 99، تابستان 1400، صفحه 1-290 
9. طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی

صفحه 233-268

زهرا ساده وند؛ غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ عادل آذر


10. تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)

صفحه 269-290

مجتبی قاسمی؛ سیدعلیرضا شکوهیان؛ علِ تقی زاده کلیدبری